Export dat průzkumu

Popis funkcionality pro export dat průzkumu do datového souboru ve vybraném formátu.

Funkce je dostupná v účtu MINI, BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Exportovat data průzkumu do vybraného formátu můžete na stránce Analýzy | Export. Na této stránce lze vytvořit nový export dat, nebo otevřít již existující specifikaci exportu a provést stažení aktuálních dat.

V Click4Survey můžete exportovat data průzkumů do tří formátů.

 1. Export do XLSX - tento datový formát je určen pro další zpracování dat odpovědí v programu MS Excel či jiném tabulkovém procesoru.

 2. Export do CSV - tento datový formát je využíván pro další strojové zpracování dat průzkumu.

 3. Export do SPSS - tento datový formát je určen pro další zpracování dat průzkumu ve statistickém programu IBM SPSS.

Export do SPSS je dostupný jen v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Nový export

Nový export můžete vytvořit kliknutím na ikonu požadovaného datového formátu exportu na stránce Analýzy | Export.

Dále specifikujete úvodní nastavení vytvářeného exportu. Některé možnosti nastavení se mohou lišit v závislosti na vybraném typu exportu.

Popis možností nového exportu:

 • Zahrnou kontakty e-mailové/cati kampaně - do výčtu exportovaných polí jsou automaticky zahrnuty všechny údaje kontaktů v e-mailové kampani. Data odpovědí tak obsahují i informace o respondentech, kterým byl průzkum distribuován přes distribuční kanál E-mailová kampaň nebo CATI.

 • Zahrnout informace o pořadí stránek - do výčtu exportovaných polí jsou automaticky zahrnuty informace o pořadí zobrazení jednotlivých stran dotazníku respondentům. Pokud využíváte funkci Rotace stran dotazníku, získáte v datech informaci o aktuální posloupnosti rotovaných stran u každého rozhovoru.

 • Zahrnout i původní načítaná data kontaktů - do exportovaných dat odpovědí průzkumu jsou zahrnuty i původní data kontaktů, která sloužily pro načtení kontaktů do distribučního kanálu E-mailová kampaň. Zahrnuta jsou veškerá data, včetně těch které nebyly využity pro načtení údajů kontaktů. Tato funkce umožňuje propojit data průzkumu s Vaší původní kompletní databází kontaktů. Funkce je dostupná pouze pro export dat do Excelu.

 • Exportovat odpovědi jako hodnoty/texty - tato volba určuje formát exportovaných dat.

Formát exportovaných dat otázek

Export dat jako hodnoty

Pokud exportujete data jako hodnoty, v datech odpovědí jsou uloženy interní hodnoty specifikující jednotlivé varianty odpovědí otázky, podle toho, jak respondenti vyplňují odpovědi na otázky v dotazníku. Hodnoty se definují ve formuláři hromadné editace.

Export dat jako texty

Pokud exportujete data jako texty, v datech odpovědí jsou uloženy textové popisy jednotlivých variant odpovědí.

Formát dat můžete specifikovat jen pro export do Excelu a CSV. Soubor v SPSS používá interní kódování variant odpovědí a obsahuje jak hodnoty, tak i texty odpovědí pro komplexní statistické zpracování dat. Export do SPSS podporuje kódování znaků unicode, takže je možné exportovat data průzkumů, včetně struktury dotazníku, přímo v kódování UTF-8.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nikdy neměňte hodnoty odpovědí u otázek, pro které již existují vyplněné dotazníky s odpověďmi respondentů. Došlo by k chybnému spárování hodnot odpovědí s textovými významy odpovědí. Zpracování výsledů průzkumu by pak již nemuselo být možné!

Nastavení exportu

Vytvořený export obsahuje následující záložky, ve kterých můžete provést detailní nastavení jeho fungování:

Export

V této záložce spouštíte samotný export dat. Kliknutím na tlačítko Exportovat a stáhnout data je zahájen export dat jehož průběh je indikován ukazatelem průběhu. Po dokončení exportu je exportovaný datový soubor stáhnut do Vašeho počítače. Pokud před dokončením exportu stránku opustíte, nebo zavřete prohlížeč, po dokončení exportu je na Váš e-mail odeslána informační zpráva s odkazem na stažení exportovaných dat.

Pokud již data byla exportována, najdete na stránce informace o posledním provedeném exportu. Tlačítkem Stáhnout poslední export pak můžete data stáhnout, případně tlačítkem Stáhnout nové odpovědi provést nový export aktuálních odpovědí.

Položky exportu

V této záložce můžete vybrat, které otázky dotazníku nebo pole kontaktů budou exportovány do datového souboru. Pro každou položku můžete nastavit vlastní nadpis, který bude nastaven v SPSS, Excelu nebo v CSV souboru jako první řádek dat. Při exportu do SPSS můžete navíc nastavit pro každou položku exportu také jméno proměnné, která bude v datovém souboru otázce nastavena. Každé položce je nutné nastavit unikátní jméno proměnné.

Nastavení

V této záložce můžete měnit základní nastavení exportu. Měnit můžete tyto údaje:

 • Jméno exportu - jméno pro zobrazení v seznamu exportů, které je využito při generování jména exportovaného datového souboru.

 • Exportovat odpovědi jako hodnoty/texty - tato volba určuje formát exportovaných dat.

 • Export odpovědí ve statusu - zde specifikujete, zdali chcete do exportu zahrnout jen dokončené odpovědi, nebo i nedokončené či diskvalifikované rozhovory.

 • Výběr distribučních kanálů - tato volba umožňuje vybrat, ze kterých distribučních kanálů budete exportovat získané odpovědi.

 • Podle data odpovědí - zde můžete omezit rozsah exportovaných odpovědí podle data, kdy byly dotazníky vyplněny.

Automatizace

V záložce automatizace můžete nastavit automatické zasílání exportovaných dat na zadané e-mailové adresy, nebo automatické ukládání do zřízené FTP složky pro další strojové stažení a zpracování.

Automatizace exportu je dostupná jen v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Pokud máte zřízenu FTP složku, můžete nastavit automatické ukládání dat do této složky zakliknutím volby Odeslat exportovaná data do FTP složky.

Pokud chcete exportovaný soubor zaslat na e-mailovou adresu, zaklikněte volbu Odeslat exportovaná data na e-mailovou adresu. Do zobrazeného formuláře zadejte jednu nebo více e-mailových adres, na které chcete data zasílat. Pokud zadáváte více adres, zadejte každou adresu na samostatný řádek. Dále zadejte Jméno odesílatele, Předmět a Text zprávy, který bude odesílaná e-mailová zpráva obsahovat. Data exportu budou připojeny jako příloha zprávy.

Nakonec musíte nastavit, kdy se samotný automatický export provede, zdali bude Jednorázový, nebo se bude exportovat Opakovaně. Toto nastavení je dostupné v položce Frekvence zasílání.

 • Nezasílat - tato volba vypne automatický export.

 • Zaslat jen jednou - export bude proveden jen jednou, v nastaveném termínu.

 • Zaslat opakovaně - export bude prováděn opakovaně, dle nastavení, a to buď každý den ráno, nebo jednou týdně ráno, ve vybraný den.

Volba Data k odeslání pak umožňují nastavit, zdali chcete pokaždé zasílat Data všech odpovědí, nebo jen Data nových odpovědí. V případě všech odpovědí lze omezit zasílání dat volbou Zaslat pouze když byly vyplněny nové odpovědi.

Ve formuláři pak vidíte kdy byl export Naposledy odeslán a kdy proběhne Příští odeslání.

Last updated