Kontakty e-mailové kampaně

Popis práce s kontakty v distribučním kanálu E-mailová kampaň

Pod záložkou Kontakty se nachází seznam všech kontaktů e-mailové kampaně. Jedná se o kontakty respondentů, na které budete zasílat e-mailové pozvánky k vyplnění dotazníku.

Kontakty je možné zadávat manuálně kliknutím na tlačítko Přidat kontakt, nebo využít průvodce hromadným načtením, kliknutím na tlačítko Načíst kontakty.

Manuální vložení kontaktu

Kliknutím na tlačítko Přidat kontakt otevřete formulář pro vložení nového kontaktu.

Pole e-mail je povinné a musí do něj být zadána e-mailová adresa ve správném formátu. Všechna ostatní pole jsou volitelná a pokud je nepotřebujete využít pro vložení do textu e-mailové pozvánky, nebo pro práci v logice dotazníku, nemusíte je zadávat.

Ve formuláři kontaktu jsou k dispozici informace o Stavu doručení zpráv kontaktu, a také Odkaz na dotazník, který je jedinečný pro aktuální kontakt. Odkaz lze rychle překopírovat kliknutím na tlačítko Kopírovat.

Pod záložkou Odeslané zprávy máte k dispozici přehled zpráv odeslaných na aktuální kontakt. Kromě data odeslání a stavu doručení zprávy máte v historii k dispozici i sloupec Zpětná vazba, kde jsou k dispozici detailní informace popisující důvod případného nedoručení zprávy.

Pod záložkou Stav rozhovoru se pak zobrazí informace o datu zahájení a dokončení vyplňování dotazníku aktuálním respondentem.

Hromadné načtení kontaktů

Pro hromadné načtení kontaktů do e-mailové kampaně můžete využít Průvodce načtením kontaktů do distribučního kanálu. Průvodce spustíte kliknutím na tlačítko Načíst kontakty.

1. Úvod

Kliknutím na tlačítko Další se přesunete na další stránku průvodce, tlačítkem Předchozí se můžete vrátit na předchozí stránku průvodce.

2. Vložení dat

Dalším krokem průvodce je vložení dat kontaktů.

Na této stránce specifikujete vstupní data pro hromadné načtení. Průvodce Vám poskytuje dvě volby.

První volba Kopírovat data z Excelu je určena pro rychlé načtení kontaktů z Excelovské tabulky. Tento způsob načtení kontaktů je doporučen pro menší databáze kontaktů, s počtem do pár desítek tisíc kontaktů. Data přenášíte z Excelu označením buněk s daty, překopírováním dat do schránky pomocí operace Kopírovat (Ctrl + C nebo Cmd + C) a vložením dat do připraveného textového pole ve formuláři průvodce pomocí operace Vložit (Ctrl + V nebo Cmd + V).

Druhá volba Načíst data z CSV souboru slouží pro načítání větších datových souborů, nebo jednoduše tehdy, když máte data kontaktů k dispozici v CSV souboru. Nejdříve nahrajete do průvodce soubor s daty kliknutím na tlačítko Nahrát CSV soubor.

V dalším kroku pak vyberete, v jakém kódování je textový soubor s daty vytvořen, a který znak je použit jako oddělovač sloupců v datech.

3. Výběr položek

V dalším kroku průvodce specifikujete, jak budou provázány sloupce v datech s položkami kontaktů v Click4Survey.

Pro každou položku kontaktu si můžete v seznamu hodnot vybrat, který sloupec z dat bude do odpovídající položky kontaktu načten. Seznam obsahuje hodnoty prvního řádku dat, takže může obsahovat údaje prvního kontaktu, nebo jméno sloupce, podle toho, zdali vkládaná data mají na prvním řádku názvy sloupců či přímo data kontaktů bez pojmenování sloupců.

Položka pro E-mail je povinná a musí být vybrána. Další položky mohou být ignorovány výběrem hodnoty (Ignorovat položku). Položka Oslovení může být navázána na vybraný sloupec v datech, nebo může být generována na základě načítaného jména a příjmení. Pokud u oslovení vyberete volbu (Generovat podle jména a příjmení), položky Jméno a Příjmení se stávají také povinnými a musí být zadána vazba pro načtení z dat. O tom v dalším kroku průvodce.

4. Tvorba oslovení

Další stránka průvodce nabízí volby pro automatické vytvoření oslovení. Tato nastavení jsou dostupná pouze tehdy, pokud bylo generování oslovení nastaveno u položky Oslovení, jak je popsáno v předchozím kroku.

Průvodce je schopen automaticky detekovat pohlaví respondenta podle jména a příjmení a zahrnout do oslovení vokativ jména či příjmení, tedy vygenerovat oslovení respondenta v 5. pádu. Formulář zobrazuje příklady oslovení muže či ženy. Měnit můžete text oslovení a zakliknutím patřičných voleb můžete do oslovení zahrnout jméno a/nebo příjmení.

Generování vokativ funguje pouze pro českou lokalizaci Click4Survey.

5. Nastavení

Na další stránce průvodce již zbývá jen nastavit, jak se budou data kontaktů načítat.

V tomto formuláři průvodce nastavíte, zdali První řádek dat obsahuje jména sloupců, takový řádek se nebude do dat načítat, slouží pouze k identifikaci jmen sloupců dat.

Nenačítat duplicitní kontakty je volba, která umožní kontrolovat, zdali již nebyl načten kontakt se shodným údajem. Kontrola probíhá ve vybraném sloupci a obvykle se kontroluje e-mailová adresa. Dokážete tímto pročistit velkou databázi od duplicitních údajů a zabráníte tomu, aby jednotlivým respondentům přišla pozvánka k vyplnění dotazníku opakovaně, což se u velkých databázi může snadno přehlédnout. V některých případech však duplicity mohou být chtěné, proto je možno kontrolu také vypnout.

Hájení respondenta / anti-SPAM kontrola je funkcionalita, která při načítání kontaktů kampaně prověřuje, zdali již nebyla ve specifikovaném období (počet dnů zpětně) zaslána pozvánka k vyplnění nějakého průzkumu aktuálně načítanému kontaktu respondenta. Pokud ano, kontakt je označen jako Zdržený a nebude na něj pozvánka k průzkumu odeslána. Tím zabráníte častému obtěžování respondenta e-mailovými pozvánkami. Funkce je využívána při kontinuálních průzkumech a kontrola může probíhat v rámci aktuálního distribučního kanálu, průzkumu či celého Vašeho účtu v Click4Survey, tedy ve všech Vašich průzkumech.

6. Načtení kontaktů

Na této finální stránce průvodce jste informováni, že je vše připraveno k načtení kontaktů. Načítání spustíte kliknutím na tlačítko Načíst data.

7. Průběh načítání

Průběh načítání dat se zobrazuje na poslední stránce průvodce pomocí ukazatelu průběhu.

Po dokončení načítání jsou zobrazeny souhrnné výsledky načtení.

Zobrazí se počet načtených kontaktů, počet duplicitních kontaktů, počet zdržených kontaktů a samozřejmě počet chybných kontaktů. Chybné kontakty jsou detekovány při načítání, kdy se ověřuje, zdali je načítaná e-mailová adresa ve správném formátu.

Kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte do seznamu kontaktů, kde jsou k dispozici načtené kontakty.

Export kontaktů

Všechny kontakty e-mailové kampaně je možné exportovat jako excelovskou tabulku. Export provedete kliknutím na tlačítko Exportovat kontakty. Po dokončení exportu je exportovaný soubor stažen a uložen na Vašem počítači do složky Stažené soubory. Součástí exportu kontaktů je kromě všech údajů kontaktů také odkaz na dotazník, odkaz na odhlášení kontaktu, status doručení či status vyplnění dotazníku.

Smazání všech kontaktů

Pokud potřebujete smazat všechny kontakty v e-mailové kampani, není nutné je mazat jeden po druhém. Můžete využít tlačítka Smazat všechny. Kliknutím na tlačítko musíte smazání potvrdit kliknutím na další tlačítko Smazat všechny kontakty a následně smazání ještě potvrdit zadáním slova SMAZAT a kliknutím na tlačítko ANO, SMAZAT VŠE. Všechny kontakty kampaně budou smazány. Pokud již některý z kontaktů dotazník vyplnil, odpověď respondenta zůstane zachována.

Last updated