Sémantický diferenciál

Popis typu baterie otázek Sémantický diferenciál

Využití

Otázka typu Sémantický diferenciál ze skupiny otázek Baterie otázek umožní respondentovi výběr jediné odpovědi z nabízené škály možných odpovědí na každém řádku baterie. U vybraných řádků baterie je možné umožnit i zadání textové odpovědi jako dodatku k nadpisu řádku baterie.

Sémantický diferenciál se používá k získání co nejpřesnější emoční zpětné vazby za použití škály mezi dvěma bipolárními adjektivy.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Baterie otázek a upřesněte typ Sémantický diferenciál.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Do pole Nadpisy řádků vlevo a Nadpisy řádků vpravo zadejte nadpisy jednotlivých škál, které se budou zobrazovat v řádcích baterie, na každý řádek zadejte jeden nadpis vlevo i vpravo.

Do pole Texty odpovědí pak zadejte jednotlivé odpovědi otázek, na každý řádek zadejte jednu odpověď. Odpovědi jsou shodné pro všechny otázky v řádcích baterie. Každá odpověď vytvoří v baterii jeden sloupec. Sloupce pak v baterii vytvoří hodnotící škálu.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Řádky baterie

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti řádků baterie

Každému řádku můžete nastavit příznak Jiné, Povinná, Fixní, Skupina nebo Výhradní.

Jiné - pro vybraný řádek baterie je v dotazníku zobrazeno i textové pole pro zadání textové odpovědi. Velikost textového pole můžete nastavit v záložce Zobrazení.

Povinná - řádek baterie s tímto příznakem musí být respondentem vždy vyplněn.

Fixní - fixovaný řádek baterie není zahrnut do rotace řádků baterie. Pokud má otázka zapnutou rotaci řádků, tento řádek zůstane na své původní pozici v seznamu řádků.

Skupina - řádek baterie označen jako skupina nebude zobrazovat otázku k vyplnění, nýbrž zobrazí text řádku zvýrazněně jako nadpis skupiny dalších řádků.

Výhradní - řádek označen jako výhradní vyžaduje výhradní odpověď pro respondentem zadanou odpověď ve vybraném sloupci. Odpověď ve stejném sloupci nebude možné vybrat na jiném řádku.

Možnosti řádku baterie

V záložce Možnosti můžete nastavit text řádku baterie vlevo i vpravo. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvu i velikost písma, případně vložit obrázek z knihovny.

V záložce Filtr specifikujete podmínky, kdy bude řádek baterie zobrazen. Pokud není v baterii zobrazen díky filtrům žádný řádek, celá baterie zůstane pro respondenta skryta.

V záložce Obrázek můžete nastavit zobrazení obrázku jako součást textu řádku baterie. Obrázek vložen tímto způsobem je v řádku zarovnán napravo od textu řádku.

Do pole Adresa obrázku zadejte URL adresu obrázku, nebo použijte tlačítko Vybrat obrázek pro vložení obrázku z Knihovny souborů.

Pole Rozměry obrázku jsou nastaveny podle rozměrů vybraného obrázku, můžete je však změnit podle potřeby.

Sloupce baterie

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti sloupců baterie

Každému sloupci můžete nastavit příznak Fixní. Fixovaný sloupec baterie není zahrnut do rotace sloupců. Pokud má otázka zapnutou rotaci sloupců, tento sloupec zůstane na své původní pozici a nebude rotován.

Zobrazení otázky

V záložce Zobrazení můžete měnit, jak se bude otázka v dotazníku zobrazovat.

Můžete nastavit počet řádků, kdy se bude opakovat zobrazení záhlaví sloupců baterie, což je užitečné, pokud baterie obsahuje větší počet řádků, který musí respondent na obrazovce rolovat.

Šířka baterie umožňuje nastavit pevnou šířku tabulky baterie při zobrazení otázky v dotazníku. Šířka se specifikuje v bodech.

Zároveň můžete nastavit Šířku prvního sloupce baterie, který zobrazuje texty řádků. Šíře prvního sloupce se specifikuje v procentech z celkové šířky baterie.

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Volba Rotovat řádky baterie (zobrazit v náhodném pořadí) zobrazí respondentovi řádky baterie rotované v náhodném pořadí. Řádky označené příznakem Fixní se nebudou rotovat. Zároveň můžete nastavit počet řádků, které se mají respondentovi zobrazit. Stačí zadat hodnotu Zobrazit jen prvních x řádků baterie. Můžete tak mezi respondenty rozložit dotazování velkého počtu řádků/otázek, aniž byste každého respondenta obtěžovali vyplňováním rozsáhlých baterií, které vedou obvykle k opuštění dotazování, nebo ke zhoršení kvality odpovědí. Při dostatečně velkém vzorku respondentů získáte solidní výsledky za celou baterii.

Volba Rotovat sloupce baterie (zobrazit v náhodném pořadí) zobrazí respondentovi sloupce baterie rotované v náhodném pořadí. Sloupce označené příznakem Fixní se nebudou rotovat.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Textové pole "Jiné"

V této volbě můžete nastavit, jak široké se zobrazí textového pole u řádků baterie označených příznakem Jiné.

Kontrola otázky

V záložce Kontrola můžete nastavit kontrolu vyplnění baterie. Můžete nastavit Minimální počet vyplněných řádků a/nebo Maximální počet vyplněných řádků baterie. Toto nastavení můžete využít například tehdy, když chcete umožnit respondentovi vyplnění jen omezeného počtu řádků, nebo když vyžadujete alespoň minimální počet vyplněných řádků baterie.

Volba umožnit jen jednu odpověď na sloupec umožní respondentovi vyplnit pro každý sloupec volbu jen na jednom řádku baterie. Tato volba je rovnocenná s volbou Výhradní u všech řádků baterie.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript. Pro každý řádek baterie je v datovém souboru při exportu generována jedinečná proměnná se sufixem čísla řádku.

Příklad: Pro otázku se jménem SPSS proměnné Q1 a 4 řádky baterie jsou v datech odpovědí vygenerovány 4 proměnné - Q1_1, Q1_2, Q1_3 a Q1_4

__

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Typ otázky můžete změnit v záložce Změna typu. Zde naleznete seznam ikon odpovídající typům otázek, na které je možné vybranou otázku změnit. U baterie otázek měníte jen typy otázek v baterii.

Typ otázky je možné změnit jen u otázek, které prozatím nebyly v dotazníku vyplněny žádným respondentem. Pokud již odpovědi na dotazník existují, je možné je hromadně vymazat. Více informací najdete zde 👉 Smazání všech odpovědí

Jiné zobrazení v dotazníku

Analýza odpovědí

Odpovědi na tento typ otázky jsou v souhrnné analýze standardně zobrazeny jako tabulka zobrazující procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí ve sloupcích pro každý jednotlivý řádek baterie.

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec pro každý řádek baterie. Pokud mají řádky baterie nastaven příznak Jiné, každý řádek s tímto příznakem je dále exportována jako další datový sloupec obsahující odpověď na otázku Jiné v tomto řádku.

Tento typ otázky je dostupný v účtu BASIC a vyšším👉 Přehled účtů

Last updated